Prosecutor’s Office lodges appeal against verdicts in Masbangu investigation.

PHILIPSBURG:— The Prosecutor’s Office has lodged an appeal against the four verdicts of the Court of First Instance of St. Maarten in the Masbangu investigation. The investigation focuses on vote fraud during the Parliamentary elections in 2010. The suspects R.C.H.J., C.C. and A.R.W are suspected of selling their votes and R. H. is suspected of buying the votes of the other three suspects.

On Wednesday, September 14, 2016, the Court of First Instance acquitted the four suspects of all charges of (attempted) vote buying. According to the Court of First Instance, it has been established from the dossier that payments have been made with the obvious intent to influence the voting behavior of the recipients. According to the Court of First Instance, however, it has not been established that in return for such payment a certain action – namely to vote for a particular party – was agreed upon, nor that there had been an attempt thereto.

Accepting money and goods (of any value) from representatives of political parties by voters should in the view of the Prosecutor’s Office, at all times be considered as vote buying. The circumstances under which the suspects R.C.H.J., C.C. and A.R.W. have accepted the payments (and R.H. has paid the money) should have made it clear to them that in return their vote on the UP party was expected.

The Prosecutor’s Office is of the opinion that it can be concluded from the dossier that in any case there was a ‘tacit’ agreement. On that (critical) point the Prosecutor’s Office wishes to seek a decision from the Joint Court of Justice.

For the completion of the offense (also according to the Court of First Instance) it is sufficient that the parties have reached agreement on voting in a certain way in return for money. That ultimately the voting takes place in a different way, makes no difference.

For the upcoming elections the Prosecutor’s Office will be alert to signals received from the community about accepting money or goods from representatives of political parties, and, where possible, proceed to investigation and prosecution.

OM in beroep tegen vonnissen in Masbangu-onderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) is in hoger beroep gegaan tegen de vier vonnissen van het gerecht in Eerste Aanleg van St. Maarten (GEA) in het Masbangu-onderzoek. Het onderzoek draait om stemfraude tijdens de Statenverkiezingen in 2010. De verdachten R.C.H.J., C.C. en A.R.W, zijn verdacht van het verkopen van hun stem en R.H. wordt verdacht van het kopen van de stemmen van de andere drie verdachten.

Op woensdag 14 september 2016 heeft het GEA de vier verdachten vrijgesproken van de ten laste gelegde (poging tot) ‘vote buying’. Volgens het GEA is uit het dossier vast komen te staan dat er betalingen zijn gedaan met de kennelijke bedoeling om het stemgedrag van de ontvangers te beïnvloeden. Volgens het GEA is echter niet vast komen te staan dat er voor die betaling een tegenprestatie – te weten het stemmen op een bepaalde partij – is overeengekomen, noch dat daartoe een poging is gedaan.

Het aannemen van geld en goederen (van enige waarde) van vertegenwoordigers van politieke partijen door stemgerechtigden dient in de visie van het Openbaar Ministerie, ten allen tijde te worden beschouwd als ‘vote buying’. De omstandigheden waaronder de verdachten R.C.H.J., C.C. en A.R.W. het geld hebben aangenomen (en R.H. het geld heeft gegeven) maken dat voor hen duidelijk moet zijn geweest dat als tegenprestatie hun stem op de UP partij werd verwacht.

Uit het dossier volgt, naar de mening van het Openbaar Ministerie, dat er in ieder geval sprake was van een ‘stilzwijgende’ overeenkomst. Op dat (cruciale) punt wenst het Openbaar Ministerie een beslissing van het Hof in te roepen.

Voor de voltooiing van het delict is (ook volgens het GEA) voldoende dat partijen overeenstemming hebben bereikt over het op een bepaalde wijze stemmen in ruil voor geld. Dat uiteindelijk toch anders wordt gestemd maakt dat niet anders.

Voor de komende verkiezingen zal het Openbaar Ministerie alert zijn op signalen die het uit de samenleving ontvangt over het aannemen van geld of goederen van vertegenwoordigers van politieke partijen, en waar mogelijk overgaan tot opsporing en vervolging.

Press Release from Prosecutor’s Office

Source: St. Martin News Network
Prosecutor’s Office lodges appeal against verdicts in Masbangu investigation.

LEAVE A REPLY